With Youth, For Youth

Hamam, 07 Aug, 17:00

Mbështetja e të rinjve me projekte për zhvillimin e shkathtësive shpesh prodhon rezultate shumë inkurajuese. Disa iniciativa nga organizata të ndryshme të shoqërisë civile me mbështetjen e Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut u përqëndruan në fuqizimin e rinisë. Ngjarja do të ofrojë një platformë për të rinjtë për ti prezantuar se si një mbështetje e vogël mund të përkrah arsimin dhe të ketë ndikim të rëndësishëm në orientimin e tyre në karrierë.