09 November, 2022


Dokufest fton të gjithë kompanitë që të dërgojne ofertat e tyre për blerje të një projektori.

Pajisja që ne kërkojmë duhet të ketë karakteristika minimale ose të ngjajshme që sigurojnë kualitet të lartë të përformancës shih këtu

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë këto dokumente:

1. Oferta (bazuar në këto specifika së bashku me çmimin për njësi)

2. Çertifikatën e regjistrimit të biznesit

Dokumentacioni i kompletuar duhet të dorëzohet në këtë email: [email protected], jo më larg se 23.12.2022, si dhe mund të na shkruani për çdo informacion shtesë.

Përzgjedhja e fituesit do të bëhet në bazë të kriterit të çmimit ekonomikisht më të favorshëm.