14 November, 2022


Dokufest fton të gjithë kompanitë që të dërgojne ofertat e tyre për blerje të një kamere profesionale.

Pajisja që ne kërkojmë duhet të ketë karakteristika minimale ose të ngjajshme që sigurojnë kualitet të lartë të përformancës shih këtu

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë këto dokumente:

1. Oferta (bazuar në këto specifika së bashku me çmimin për njësi)

2. Çertifikatën e regjistrimit të biznesit

Dokumentacioni i kompletuar duhet të dorëzohet në këtë email: [email protected], jo më larg se 23.12.2022, si dhe mund të na shkruani për çdo informacion shtesë.

Përzgjedhja e fituesit do të bëhet në bazë të kriterit të çmimit ekonomikisht më të favorshëm.