20/10/2020


A jeni mësues inovativ dhe krijues në klasë?

A keni interesim të përdorni metoda të reja dhe materiale alternative në zhvillimin e orës mësimore?

A keni dëshirë të nxisni kreativitetin tek nxënësit tuaj?

Atëherë jemi të lumtur t’ju njoftojmë se DokuFest po organizon punëtorinë virtuale me mësimdhënës të cilët ligjërojnë nga fushat e kurrikulës: Gjuhë dhe Komunikim, Art, Shoqëria, Mjedisi dhe Jeta dhe Puna, si pjesë e shkallëve kurrikulare 5 dhe 6 (klasat X-XII). Të gjithë mësuesit e këtyre klasave inkurajohen që të bëhen pjesë e punëtorive virtuale të cilat priten të mbahen përgjatë muajit nëntor.

Punëtoritë e organizuara në kuadër të projektit Film and Factual Media: Education 4 Equality kanë për qëllim të fuqizojnë mësimdhënësit në përdorimin e filmit dhe mjeteve të tjera audiovizuale - si mjete dhe materiale të nevojshme në orën mësimore. Në veçanti, punëtoritë do përqëndrohen në përspektivën e të nxënit gjatë gjithë jetës, me fokus të theksuar në nxënie, mësim, zotësinë e vlerësimit dhe kapjen efektive e të ndërgjegjshme të informacionit, të kuptuarit elektronik dhe zhvillimin e aftësive teknologjike në epokën digjitale.

Të gjithë mësimdhënësit të cilët do të jenë pjesë e punëtorive do të kenë rol kyq jo vetëm në implementimin e shkathtësive dhe metodave alternative në orët mësimore por edhe do të kenë rol kryesor në shpërndarjen dhe zgjerimin e këtyre praktikave edhe tek mësimdhënësit e tjerë.

Kush inkurajohet të aplikojë?

  1. Mësimdhënësit të cilët përdorin format alternative të organizimit mësimor në klasë.

  2. Mësimdhënësit të cilët synojnë të zhvillojnë vetëbesimin tek nxënësit.

  3. Mësimdhënësit të cilët inspirojnë nxënënësit të ndërmarrin iniciativa dhe të zgjedhin probleme.

  4. Mësimdhënësit të cilët stimulojnë kreativitetin e nxënësve.

Për shkak të numrit të limtuar të vendeve, përzgjedhja e mësimdhënësve do të bëhet përmes vlerësimit të aplikacionit.

Të gjithë mësimdhënësit e interesuar mund të aplikojnë përmes linkut poshtë.

APLIKO KËTU

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).