02 – 10 August 2019
Edition XVIII

02 – 10 August 2019
Edition XVIII

Stories We Tell

Punëtoritë


27 aplikantë, profesionistë të filmit me prejardhje të ndryshme nga Kosova dhe rajoni (Shqipëri, Maqedoni dhe Serbi) morën pjesë në seri të seminareve dhe master klasave të projektuara posaçërisht për t’i ndihmuar ata në zhvillimin e mëtejshëm të koncepteve të tyre. Gjatë gjithë një jave, gjatë edicionit të 13-të të DokuFest-it, trajnimi internsiv në të gjitha aspektet e filmave  iu ofrua të gjithë aplikantëve. Këto trajnime çuan në organizimin e Sesionit të Pitching në shtator për të lejuar që komisioni i përzgjedhjes të vendoste për prodhimin e gjashtë dokumentarëve përfundimtarë të këtij projekti.

Rendi kronologjik i të gjitha punëtorive dhe master klasave të cilat iu ofruan pjesëmarrësve të projektit.

17 gusht 2014: Master klasë me Donald Weber

Donald Webber MC

Master klasë në tregimin e fotografisë dhe ndërtimin e tregimeve vizuale përmes fotografive me fotoreporterin Donald Weber, i cili është anëtar i VII Photo Agency.

– – –

18 – 20 gusht 2014: “Stories We Tell” punëtori për tregim të storieve vizuale nga Richard Pearce

Three day hands-on workshop with acclaimed cinematographer and director Richard Pearce (Hearts and Minds, The Road to Memphis, Woodstock) on essentials of storytelling with camera directed towards selected emerging project participants.

Punëtori 3-ditore me kameramanin e mirënjohur dhe regjisorin Richard Pearce (Hearts and Minds, The Road to Memphis, Woodstock) për tregimin e storieve me kamerë drejtuar filmëbërësve të rinj nga Ballkani, pjesëmarrës të programit Stories We Tell të DokuFest.

 

– – –

20 gusht 2014: Master klasë me David France

Master class by acclaimed journalist and filmmaker David France on the different aspects during the work on his documentary How to Survive a Plague. Issues such as research, finding the story, working with archival material, and other related topics were discussed during this session.

Master klasa nga gazetari dhe regjisori i mirënjohur David France në aspekte të ndryshme gjatë punës në dokumentarin e tij How to Survive a Plague. Çështjet si kërkimi, gjetja e tregimit, puna me material arkivor, dhe tema të tjera u diskutuan gjatë këtij sesioni.

– – –

21 gusht 2014: Master klasë me Lynzee Klingman

Master class with an Oscar winning editor of One Flew Over the Cuckoo’s nest, Lynzee Klingman, on creative aspects of editing of both narrative and documentary films. This session was organized in collaboration with Kosovo Cinematography Center.

Një master klasë me montazheren e cila e ka edituar filmin fitues të Oskar, One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Lynzee Klingman, në lidhje me aspektet kreative tëeditimit të filmave fiksion dhe dokumentarë. Punëtoria organizohet në bashkëpunim me Qendrën Kinematografike të Kosovës.

– – –

21 gusht 2014: Master klasë me Henry Corra dhe Jeremy Amar – LIVING CINEMA

Living Cinema is a style of nonfiction film making characterized by a deep and intense relationship with one’s subjects and novelist sensibility. Henry and Jeremy discussed their filmmaking process, highlight past and current works and also, shared their creative inspirations with Talent Campus participants.

Living Cinema është një stil i filmëbërjes dokumentare e cila karakterizohet nga një relacion i thellë dhe intens me subjektin,  sy piktoresk dhe ndjeshmëri të novelistit. Henry dhe Jeremy diskutuan procesin e tyre filmik,duke u fokusuar në veprat e kaluara dhe aktuale dhe gjithashtu, duke ndarë frymëzimet e tyre kreative me pjesëmarrësit e Talent Campus.

– – –

22 gusht 2014: Master klasë Christian Frei dhe Peter Indergand

Oscar-nominated director Christian Frei and Emmy Award-Nominated DOP Peter Indergand talk about the creation of War Photographer and Sleepless in New York.

Regjisori i nomunuar për Oskar Christian Frei dhe Drejtori i Fotografisë i nominuar për çmimin  Emmy Peter Indergand flasin për krijimin e filmave War Photographer dhe Sleepless in New York.

– – –

23 gusht 2014: Balkan Documentary Center Pitching forum

Participants were encouraged to attend the Balkan Documentary Center pitching session on 23rd of August, just to get a glimpse of the Pitching forum idea and help them in better understanding the selecting process.

Pjesëmarrësit u inkurajuan të marrin pjesë në seancën e “pitching” në Qendrën Dokumentare të Ballkanit më 23 gusht, vetëm për të pasur një ide të forumit të “pitching” dhe për t’i ndihmuar ata që të kuptojnë më mirë procesin e përzgjedhjes.

– – –

11 – 13 shtator 2014: Pitching Sessions

Eight participants took active part in Pitching Sessions in front of the project committee consisted of Veton Nurkollari, Artistic Director DokuFest; Kaltrina Krasniqi, filmmaker/producer, Samir Karahoda, photographer/short film programmer; Thomas Logoreci and Iris Elezi/ project tutors. This committee selected six final participants whom would start from location scouting to adding final touches to their documentaries.

Tetë pjesëmarrës morën pjesë në Pitching Sessions para komitetit të projektit të përbërë nga Veton Nurkollari, Drejtor Artistik i DokuFest; Kaltrina Krasniqi, regjisore / producente, Samir Karahoda, fotograf / programues i filmit të shkurtër; Thomas Logoreci dhe Iris Elezi / tutorët e projektit. Ky komitet zgjodhi gjashtë pjesëmarrës përfundimtarë, të cilët do të fillojnë nga gjetja e vendndodhjes deri te përfundimi i dokumentarëve të tyre.

– – –

12 gusht 2015: Premiera e filmave

Following the extensive training program, only five filmmakers remained committed to see their projects to completion. Their films were screened at the 14th edition of DokuFest, on one of the landmark cinemas of DokuFest in front of some 400 people. Even though all seats of the cinema were sold-out, this didn’t prevent additional 200 people to watch the film along the bridge’s edge.

Pas programit të trajnimit, vetëm pesë filbërës mbetën të përkushtuar për të parë përfundimin e projekteve të tyre. Filmat e tyre u shfaqën në edicionin e 14-të të DokuFest, në një nga kinematë historike të DokuFest para 400 shikuesve. Megjithëse të gjitha vendet e kinemasë ishin shitur, kjo nuk i pengoi 200 persona të tjerë që ta shohin filmin përgjatë buzës së urës.