SHKOLLA E FILMIT DOKUMENTAR 2020

November 5, 2019

Prizren, 5 Nëntor 2019 – DokuFest fton të gjithë nxënësit që të aplikojnë për kampin dimëror ku do të aftësohen për të xhiruar filma të cilat do të shfaqen në edicionin e ardhshëm të festivalit.

Kampi Dimëror mbahet me 5-12 janar 2020 në Prizren.

Deri më tani 7 gjenerata të nxënësve kanë kaluar nëpër shkollën e filmit dokumentar dhe që nga viti 2013 janë prodhuar mbi 36 filma të shkurtë dokumentar që trajtojnë tema të ndryshme shoqërore.

Shkolla e filmit është pjesë e projektit “Shkolla dhe Filmi Dokumentar” që ka për qëllim promovimin e vlerave demokratike dhe të drejtave të njeriut përmes filmit.

Kampi udhëhiqet nga ekspertët vendor dhe ndërkombëtar. Aplikantët duhet të jenë nxënës të shkollave të mesme dhe të kenë aftësi komunikimi në gjuhën Angleze.

Formulari për aplikim:

Shqip: Kliko këtu

Boshnjakisht: Kliko këtu

Turqisht: Kliko këtu

Afati i fundit për aplikim është 20 Dhjetor 2019!

[ENG]

DokuFest invites all students to apply for a winter camp where they will be able to shoot movies that will be screened at the next festival edition.

The Winter Camp is held on 5-12 January 2020 in Prizren.

So far, 7 generations of students have gone through the school of documentary film and since 2013, more than 30 short documentary films have been produced that deal with various social topics.

The film school is part of the “School and Documentary Film” project aimed at promoting democratic values and human rights through film.

The camp is led by local and international experts. Applicants must be high school students and have communication skills in English.

Application form:

Albanian: Click here

Bosnian: Click here

Turkish: Click here

The deadline for application is December 20, 2019!

[BiH/Ser]

DokuFest poziva sve studente da se prijave za zimski kamp gde će biti obučeni da snime film, koji će biti prikazan na sledećem festivalskom izdanju.

Zimski kamp se održava se od 5 do 12 januara 2020 u Prizrenu.

Do sada je sedam generacija studenata prošlo kroz školu dokumentarnog filma, a od 2013. godine producirano je više od 36 kratkih dokumentarnih filmova koji tretiraju različite društvene teme.

Škola filma je deo projekta “Škola i dokumentarni film” čiji je cilj promoviranje demokratskih vrednosti i ljudskih prava kroz film.

Kamp vode domaći i međunarodni stručnjaci. Kandidati moraju biti srednjoškolci i moraju znati engleski jezik.

Albanski: Kliknite ovde

BiH/Ser: Kliknite ovde

Turski: Kliknite ovde

Rok za prijavu je 20. decembar 2019. godine!

DokuPhoto 2019

July 22, 2019

DokuKids 2019

July 15, 2019