SHKOLLA E FILMIT DOKUMENTAR 2019

January 14, 2019

Prizren, 14 janar 2019 – DokuFest i fton të gjithë nxënësit që të aplikojnë për kampin pranveror ku do të aftësohen për të xhiruar filma të cilat do të shfaqen në edicionin e ardhshëm të festivalit.

Kampi Pranveror mbahet në vikendin e fundit të muajit mars të këtij viti.

Deri më tani 6 gjenerata të nxënësve kanë kaluar nëpër shkollën e filmit dokumentar dhe që nga viti 2013 janë prodhuar mbi 36 filma të shkurtë dokumentar që trajtojnë tema të ndryshme shoqërore.

Shkolla e filmit është pjesë e projektit “Shkolla dhe Filmi Dokumentar” që ka për qëllim promovimin e vlerave demokratike dhe të drejtave të njeriut përmes filmit.

Kampi udhëhiqet nga ekspertët vendor dhe ndërkombëtar. Aplikantët duhet të jenë nxënës të shkollave të mesme dhe të kenë aftësi komunikimi në gjuhën Angleze.

Formulari për aplikim:

Shqip: Kliko këtu.
Turqisht: Kliko këtu.
Boshnjakisht: Kliko këtu.

Afati i fundit për aplikim është 10 mars 2019!

[ENG]

DokuFest invites all students to apply for a spring camp where they will be able to shoot movies that will be screened at the next festival edition.

The Spring Camp is held on the last weekend of March 2019.

So far, 6 generation of students have gone through the school of documentary film and since 2013, more than 30 short documentary films have been produced that deal with various social topics.

The film school is part of the “School and Documentary Film” project aimed at promoting democratic values and human rights through film.

The camp is led by local and international experts. Applicants must be high school students and have communication skills in English.

The deadline for application is March 10, 2019!

Application form:

Albanian: Click here.
Turkish: Click here.
Bosnian: Click here.

[BiH/Ser]

DokuFest poziva sve studente da se prijave za prolećni kamp gde će biti obučeni da snime film, koji će biti prikazan na sledećem festivalskom izdanju.

Prolećni kamp će se održati poslednjeg vikenda marta meseca 2019.

Do sada je šest generacija studenata prošlo kroz školu dokumentarnog filma, a od 2013. godine producirano je više od 36 kratkih dokumentarnih filmova koji tretiraju različite društvene teme.

Škola filma je deo projekta “Škola i dokumentarni film” čiji je cilj promoviranje demokratskih vrednosti i ljudskih prava kroz film.

Kamp vode domaći i međunarodni stručnjaci. Kandidati moraju biti srednjoškolci i moraju znati engleski jezik.

Rok za prijavu je 10. mart 2019. godine!

Obrazac za prijavu:

Albanski: Kliknite ovde.
Turski: Kliknite ovde.
BiH/Ser: Kliknite ovde.

Ky program u financua nga/ This program is funded by/ Ovaj program je finansiran od: NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY

July 31, 2019

DokuKids 2019

July 15, 2019

Konkurs pune

October 1, 2018